Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Διαχείρισης και Συμβουλευτικής Επιδοτούμενων Ευρωπαϊκών και άλλων Προγραμμάτων

Η PR&More αναλαμβάνει τη σύνταξη πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα για κάθε είδους επιχειρήσεις . Μέσα από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα, στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τους, ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της ρευστότητας τους.

Μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει η PR&More καθοδηγεί τον επενδυτή για την τήρηση των προδιαγραφών του προγράμματος, επικοινωνεί με τους αρμόδιους φορείς και καταθέτει εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η PR&More αναλαμβάνει την προ-αξιολόγηση, την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, τη σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών και την υποβολή τους στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε κάθε είδους επιδοτούμενα προγράμματα.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, έως και την ολοκλήρωσή του, με την προετοιμασία δικαιολογητικών ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την υποβολή τεχνικών εκθέσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η παρακολούθηση συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος και την εκταμίευση του συνόλου της επιδότησης από τον επενδυτή.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
  • Δημιουργία Επιτυχημένων συνεργειών
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης έργων
  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Παρακολούθηση υλοποίησης έργου
© 2013 - 2022. All rights reserved
Web Design & Development by SAE-Business